Va aflati aici : Home Istoricul Facultatii
Istoric Facultate
PDF  | Imprimare |  Email
Facultatea de Ştiinţe Economice a fost autorizată să funcţioneze prin Hotărârea Guvernului României nr. 294 din 16 iunie 1997, fiind acreditată prin H.G. nr. 1609/2004. Raţiunea de a funcţiona, în cadrul Universităţii „Danubius” din Galaţi, a unei Facultăţi de Ştiinţe Economice, a fost impusă de nevoia de a pregăti specialişti în economie, care să determine pragmatic şi ideatic viaţa economică şi socială, prin profesionalism şi competenţă, să fructifice potenţialul local în vederea dezvoltării economice şi adaptării la cerinţele sporite ale pieţei reale şi ale absolvenţilor universităţilor din regiune.
Asigurăm în totalitate condiţiile necesare, inclusiv prin valorificarea experienţei din învăţământul universitar din ţară şi străinătate, adaptarea planului de învăţământ şi a programelor analitice la exigenţele impuse de apartenenţa la spaţiul comunitar, pentru ca absolvenţii cursurilor universitare de licenţă şi masterat să-şi însuşească şi să aprofundeze solide cunoştinţe teoretice şi practice în domeniile specifice: finanţe, administrarea afacerilor; contabilitate şi informatică de gestiune; cibernetică, statistică şi informatică economică.
în acest sens, Facultatea de Ştiinţe Economice este preocupată să asigure viitorilor economişti un profil larg, în ceea ce priveşte pregătirea lor, cerută de realităţile economice prezente şi de perspectivă, răspunzând astfel unui deziderat, referitor la mobilitatea specialiştilor şi locurilor de muncă.
în fiecare an de studiu, se regăsesc discipline referitoare la domeniile de bază: Finanţe, Contabilitate, Administrarea afacerilor şi Informatică economică, succesiunea lor având în vedere recomandările pedagogiei moderne sub imperativele unei acumulări de cunoştinţe ce conturează viitorul specialist. Pregătirea de specialitate beneficiază de discipline referitoare la fondul teoretic al formării ca economist, la conducerea activităţilor economice din unităţile şi întreprinderile cu capital privat sau de stat, la activitatea de cunoaştere a pieţelor interne şi a celor din exterior, astfel încât să se realizeze conexiunea între dimensiunile teoretice şi practice.
în privinţa bazei materiale, precizăm că facultatea dispune de spaţii de învăţământ la înalte standarde de calitate, laboratoare de informatică, mass-media, cu dotări de ultimă generaţie, bibliotecă şi săli de lectură unde poate fi accesat un bogat fond de carte şi alte lucrări de specialitate, inclusiv în format electronic.
Sub îndrumarea cadrelor didactice, studenţii şi masteranzii participă la manifestările ştiinţifice organizate anual în cadrul Universităţii, dar şi în alte centre universitare. Multe dintre lucrările premiate au fost publicate în reviste de specialitate: „ Acta Universitatis Danubius. Œconomica” şi „EuroEconomica” sau în volumele conferinţei.
Studenţii facultăţii devin specialişti cu o bună pregătire teoretică şi practică, capabili să conducă activităţi economice de mare anvergură.